ข้อมูลทั่วไป

ยอดรวมผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 560,464 ราย

อบรมกับวิทยากร (ครู ข) 360,983 ราย

เรียนรู้ด้วยตนเอง e-Learning 7,932 ราย

มีความรู้และขอเข้าสอบ 183,541 ราย

ไม่ประสงค์จะเข้ารับการเรียนรู้หรือซื้อสารเคมี 8,008 ราย