ข้อมูลทั่วไป

ยอดรวมผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 574,037 ราย

อบรมกับวิทยากร (ครู ข) 364,576 ราย

เรียนรู้ด้วยตนเอง e-Learning 8,386 ราย

มีความรู้และขอเข้าสอบ 192,161 ราย

ไม่ประสงค์จะเข้ารับการเรียนรู้หรือซื้อสารเคมี 8,914 ราย