ข้อมูลทั่วไป

ยอดรวมผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 570,154 ราย

อบรมกับวิทยากร (ครู ข) 364,425 ราย

เรียนรู้ด้วยตนเอง e-Learning 8,023 ราย

มีความรู้และขอเข้าสอบ 189,547 ราย

ไม่ประสงค์จะเข้ารับการเรียนรู้หรือซื้อสารเคมี 8,159 ราย