ข้อมูลทั่วไป

ยอดรวมผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 570,834 ราย

อบรมกับวิทยากร (ครู ข) 364,453 ราย

เรียนรู้ด้วยตนเอง e-Learning 8,036 ราย

มีความรู้และขอเข้าสอบ 190,177 ราย

ไม่ประสงค์จะเข้ารับการเรียนรู้หรือซื้อสารเคมี 8,168 ราย