ข้อมูลทั่วไป

ยอดรวมผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 570,379 ราย

อบรมกับวิทยากร (ครู ข) 364,453 ราย

เรียนรู้ด้วยตนเอง e-Learning 8,026 ราย

มีความรู้และขอเข้าสอบ 189,736 ราย

ไม่ประสงค์จะเข้ารับการเรียนรู้หรือซื้อสารเคมี 8,164 ราย