ข้อมูลทั่วไป

ยอดรวมผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 575,599 ราย

อบรมกับวิทยากร (ครู ข) 364,626 ราย

เรียนรู้ด้วยตนเอง e-Learning 8,472 ราย

มีความรู้และขอเข้าสอบ 193,520 ราย

ไม่ประสงค์จะเข้ารับการเรียนรู้หรือซื้อสารเคมี 8,981 ราย