ข้อมูลทั่วไป

ยอดรวมผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 567,969 ราย

อบรมกับวิทยากร (ครู ข) 363,593 ราย

เรียนรู้ด้วยตนเอง e-Learning 7,991 ราย

มีความรู้และขอเข้าสอบ 188,239 ราย

ไม่ประสงค์จะเข้ารับการเรียนรู้หรือซื้อสารเคมี 8,146 ราย