ข้อมูลทั่วไป

ยอดรวมผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 575,525 ราย

อบรมกับวิทยากร (ครู ข) 364,620 ราย

เรียนรู้ด้วยตนเอง e-Learning 8,447 ราย

มีความรู้และขอเข้าสอบ 193,503 ราย

ไม่ประสงค์จะเข้ารับการเรียนรู้หรือซื้อสารเคมี 8,955 ราย