ข้อมูลทั่วไป

ยอดรวมผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 568,829 ราย

อบรมกับวิทยากร (ครู ข) 363,949 ราย

เรียนรู้ด้วยตนเอง e-Learning 8,009 ราย

มีความรู้และขอเข้าสอบ 188,717 ราย

ไม่ประสงค์จะเข้ารับการเรียนรู้หรือซื้อสารเคมี 8,154 ราย