สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดนราธิวาส

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดนราธิวาส

231

4,240

195

เมืองนราธิวาส 23 475 33
ตากใบ 11 180 0
บาเจาะ 10 200 0
ยี่งอ 3 30 4
ระแงะ 33 825 0
รือเสาะ 33 610 19
ศรีสาคร 6 120 59
แว้ง 4 40 0
สุคิริน 35 350 2
สุไหงโก-ลก 16 270 43
สุไหงปาดี 14 280 14
จะแนะ 33 660 2
เจาะไอร้อง 10 200 19