สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดนราธิวาส

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

นราธิวาส

6,345

264

1,590

เมืองนราธิวาส 610 26 148
ตากใบ 235 10 135
บาเจาะ 450 14 102
ยี่งอ 171 6 145
ระแงะ 970 33 127
รือเสาะ 656 35 70
ศรีสาคร 201 8 140
แว้ง 248 8 79
สุคิริน 630 34 76
สุไหงโก-ลก 461 22 159
สุไหงปาดี 570 19 191
จะแนะ 870 38 107
เจาะไอร้อง 273 11 111