สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดยะลา

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดยะลา

96

5,465

81

เมืองยะลา 23 690 0
เบตง 13 1,050 2
บันนังสตา 9 135 0
ธารโต 10 200 11
ยะหา 7 140 7
รามัน 15 2,750 2
กาบัง 10 200 13
กรงปินัง 9 300 34