สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดปัตตานี

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดปัตตานี

86

2,565

208

เมืองปัตตานี 1 10 10
โคกโพธิ์ 10 200 51
หนองจิก 7 125 27
ปะนาเระ 5 100 10
มายอ 3 60 0
ทุ่งยางแดง 8 240 0
สายบุรี 12 240 53
ไม้แก่น 12 960 0
ยะหริ่ง 20 500 50
ยะรัง 1 20 0
กะพ้อ 5 80 10
แม่ลาน 2 30 0