สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดพัทลุง

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดพัทลุง

138

2,895

126

เมืองพัทลุง 16 320 0
กงหรา 4 80 4
เขาชัยสน 11 220 5
ตะโหมด 8 160 6
ควนขนุน 16 480 37
ปากพะยูน 13 195 3
ศรีบรรพต 13 260 0
ป่าบอน 13 260 0
บางแก้ว 16 360 57
ป่าพะยอม 16 320 15
ศรีนครินทร์ 12 240 0