สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดตรัง

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดตรัง

128

3,540

411

เมืองตรัง 6 180 118
กันตัง 17 680 17
ย่านตาขาว 9 360 32
ปะเหลียน 10 300 0
สิเกา 8 200 29
ห้วยยอด 14 280 51
วังวิเศษ 29 580 75
นาโยง 16 400 0
รัษฎา 10 200 2
หาดสำราญ 9 360 89