สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดสงขลา

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดสงขลา

222

7,728

154

เมืองสงขลา 13 520 3
สทิงพระ 10 200 2
จะนะ 4 80 0
นาทวี 16 800 0
เทพา 10 200 0
สะบ้าย้อย 18 900 0
ระโนด 17 850 30
กระแสสินธุ์ 31 930 0
รัตภูมิ 31 930 1
สะเดา 11 275 0
หาดใหญ่ 24 960 0
นาหม่อม 4 80 3
ควนเนียง 7 160 0
บางกล่ำ 8 323 10
สิงหนคร 10 200 22
คลองหอยโข่ง 8 320 78