สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดชุมพร

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดชุมพร

66

1,735

335

เมืองชุมพร 10 300 0
ท่าแซะ 5 100 1
ปะทิว 10 290 99
หลังสวน 8 240 28
ละแม 14 405 173
พะโต๊ะ 13 260 0
สวี 4 80 0
ทุ่งตะโก 2 60 0