สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดระนอง

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดระนอง

91

2,940

893

เมืองระนอง 5 200 148
ละอุ่น 22 660 118
กะเปอร์ 33 1,230 143
กระบุรี 22 660 326
สุขสำราญ 9 190 164