สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

สุราษฎร์ธานี

33,230

592

15,818

เมืองสุราษฎร์ธานี 1,081 16 884
กาญจนดิษฐ์ 2,996 77 1,598
ดอนสัก 1,028 17 916
เกาะสมุย 120 9 53
เกาะพะงัน 70 4 42
ไชยา 1,585 24 1,228
ท่าชนะ 8,305 128 1,971
คีรีรัฐนิคม 1,330 20 651
บ้านตาขุน 430 18 128
พนม 2,480 39 963
ท่าฉาง 956 13 751
บ้านนาสาร 1,763 32 823
บ้านนาเดิม 1,185 30 270
เคียนซา 919 25 608
เวียงสระ 1,345 32 626
พระแสง 1,935 32 1,215
พุนพิน 3,870 43 2,168
ชัยบุรี 562 8 503
วิภาวดี 1,270 25 420