สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

446

20,558

2,427

เมืองสุราษฎร์ธานี 8 583 465
กาญจนดิษฐ์ 47 1,474 159
ดอนสัก 0 0 0
เกาะสมุย 8 80 3
เกาะพะงัน 2 40 12
ไชยา 28 840 12
ท่าชนะ 106 7,240 434
คีรีรัฐนิคม 33 1,560 4
บ้านตาขุน 15 300 1
พนม 11 330 69
ท่าฉาง 22 920 0
บ้านนาสาร 13 430 35
บ้านนาเดิม 23 920 0
เคียนซา 10 201 6
เวียงสระ 23 580 20
พระแสง 19 570 2
พุนพิน 50 3,090 1,114
ชัยบุรี 8 400 0
วิภาวดี 20 1,000 120