สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดภูเก็ต

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดภูเก็ต

46

535

16

เมืองภูเก็ต 4 105 1
กะทู้ 8 80 0
ถลาง 34 350 16