สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดพังงา

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดพังงา

112

2,515

137

เมืองพังงา 12 340 0
เกาะยาว 10 100 0
กะปง 7 150 0
ตะกั่วทุ่ง 24 620 20
ตะกั่วป่า 25 500 9
คุระบุรี 11 130 2
ทับปุด 9 395 67
ท้ายเหมือง 14 280 41