สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดกระบี่

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดกระบี่

209

14,577

116

เมืองกระบี่ 48 1,880 2
เขาพนม 34 2,040 6
เกาะลันตา 10 500 0
คลองท่อม 35 3,395 6
อ่าวลึก 26 2,600 21
ปลายพระยา 14 2,050 64
ลำทับ 30 1,512 0
เหนือคลอง 12 600 2