สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดนครศรีธรรมราช

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดนครศรีธรรมราช

230

9,775

775

เมืองนครศรีธรรมราช 24 465 164
พรหมคีรี 9 430 0
ลานสกา 2 20 0
ฉวาง 32 1,600 45
พิปูน 1 20 2
เชียรใหญ่ 13 370 3
ชะอวด 2 40 0
ท่าศาลา 17 1,855 5
ทุ่งสง 5 50 1
นาบอน 8 595 41
ทุ่งใหญ่ 24 1,120 173
ปากพนัง 3 300 0
ร่อนพิบูลย์ 9 180 0
สิชล 6 150 0
ขนอม 8 80 0
หัวไทร 5 160 115
บางขัน 14 720 119
ถ้ำพรรณรา 6 120 0
จุฬาภรณ์ 2 50 18
พระพรหม 5 100 47
นบพิตำ 15 320 0
ช้างกลาง 7 550 50
เฉลิมพระเกียรติ 13 480 4