สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดเพชรบุรี

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดเพชรบุรี

101

2,408

140

เมืองเพชรบุรี 5 100 1
เขาย้อย 8 200 0
หนองหญ้าปล้อง 12 267 69
ชะอำ 22 440 0
ท่ายาง 9 581 0
บ้านลาด 35 620 58
บ้านแหลม 2 40 0
แก่งกระจาน 8 160 14