สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดสมุทรสงคราม

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดสมุทรสงคราม

86

1,975

139

เมืองสมุทรสงคราม 43 890 106
บางคนที 22 455 37
อัมพวา 21 630 0