สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดสมุทรสาคร

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดสมุทรสาคร

55

3,270

5

เมืองสมุทรสาคร 22 780 0
กระทุ่มแบน 17 1,700 0
บ้านแพ้ว 16 790 0