สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดนครปฐม

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร
(ครู ข)

นครปฐม

3,402

91

1,768

เมืองนครปฐม 300 8 269
กำแพงแสน 429 14 306
นครชัยศรี 536 18 270
ดอนตูม 195 8 57
บางเลน 532 24 128
สามพราน 1,150 14 692
พุทธมณฑล 260 5 46