สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดนครปฐม

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดนครปฐม

59

1,370

26

เมืองนครปฐม 5 100 0
กำแพงแสน 1 50 0
นครชัยศรี 19 420 0
ดอนตูม 8 160 20
บางเลน 22 440 0
สามพราน 0 0 0
พุทธมณฑล 4 200 2