สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดสุพรรณบุรี

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดสุพรรณบุรี

140

7,375

282

เมืองสุพรรณบุรี 24 1,855 10
เดิมบางนางบวช 15 600 60
ด่านช้าง 24 2,400 3
บางปลาม้า 4 80 20
ศรีประจันต์ 18 720 71
ดอนเจดีย์ 34 730 0
สองพี่น้อง 5 160 5
สามชุก 5 170 34
อู่ทอง 7 180 0
หนองหญ้าไซ 4 480 80