สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดราชบุรี

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดราชบุรี

145

4,290

328

เมืองราชบุรี 49 1,470 22
จอมบึง 2 100 0
สวนผึ้ง 10 300 0
ดำเนินสะดวก 21 650 72
บ้านโป่ง 13 330 0
บางแพ 11 220 0
โพธาราม 11 440 22
ปากท่อ 13 260 0
วัดเพลง 4 80 0
บ้านคา 11 440 209