สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดราชบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

ราชบุรี

6,922

191

2,298

เมืองราชบุรี 1,580 50 206
จอมบึง 282 6 182
สวนผึ้ง 420 13 65
ดำเนินสะดวก 1,980 38 920
บ้านโป่ง 550 17 177
บางแพ 290 13 55
โพธาราม 680 15 214
ปากท่อ 336 15 131
วัดเพลง 164 8 70
บ้านคา 640 16 278