สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดเพชรบูรณ์

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดเพชรบูรณ์

98

5,890

536

เมืองเพชรบูรณ์ 0 0 0
ชนแดน 55 4,350 0
หล่มสัก 0 0 0
หล่มเก่า 2 400 40
วิเชียรบุรี 0 0 0
ศรีเทพ 4 80 1
หนองไผ่ 11 360 6
บึงสามพัน 8 160 0
น้ำหนาว 0 0 0
วังโป่ง 17 530 486
เขาค้อ 1 10 0