สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดพิจิตร

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดพิจิตร

125

4,735

755

เมืองพิจิตร 24 720 5
วังทรายพูน 1 150 73
โพธิ์ประทับช้าง 22 540 6
ตะพานหิน 33 1,330 110
บางมูลนาก 2 40 13
โพทะเล 4 110 53
สามง่าม 8 215 163
ทับคล้อ 14 700 0
สากเหล็ก 10 670 290
บึงนาราง 0 0 0
ดงเจริญ 4 200 116
วชิรบารมี 3 60 8