สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดพิษณุโลก

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดพิษณุโลก

93

14,101

546

เมืองพิษณุโลก 12 311 266
นครไทย 3 450 1
ชาติตระการ 17 5,100 0
บางระกำ 5 450 0
บางกระทุ่ม 1 300 0
พรหมพิราม 5 140 0
วัดโบสถ์ 16 1,850 7
วังทอง 13 3,800 62
เนินมะปราง 21 1,700 114