สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดสุโขทัย

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดสุโขทัย

82

5,300

386

เมืองสุโขทัย 4 80 0
บ้านด่านลานหอย 4 140 139
คีรีมาศ 19 1,100 0
กงไกรลาศ 0 0 0
ศรีสัชนาลัย 0 0 0
ศรีสำโรง 7 350 48
สวรรคโลก 21 2,160 0
ศรีนคร 22 1,320 199
ทุ่งเสลี่ยม 5 150 0