สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดตาก

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดตาก

206

10,702

2,170

เมืองตาก 24 2,497 0
บ้านตาก 46 460 0
สามเงา 18 1,710 940
แม่ระมาด 38 1,375 732
ท่าสองยาง 48 2,410 367
แม่สอด 4 240 1
พบพระ 17 820 36
อุ้มผาง 5 190 0
วังเจ้า 6 1,000 3