สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดกำแพงเพชร

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

กำแพงเพชร

23,044

268

9,725

เมืองกำแพงเพชร 8,106 51 1,792
ไทรงาม 406 11 307
คลองลาน 1,220 13 943
ขาณุวรลักษบุรี 3,879 38 2,723
คลองขลุง 1,400 17 670
พรานกระต่าย 2,300 20 828
ลานกระบือ 1,160 34 222
ทรายทองวัฒนา 411 7 200
ปางศิลาทอง 2,150 40 988
บึงสามัคคี 790 20 415
โกสัมพีนคร 1,222 17 637