สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดกำแพงเพชร

อัพเดทเมื่อ วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

กำแพงเพชร

22,694

261

9,624

เมืองกำแพงเพชร 8,106 51 1,793
ไทรงาม 406 11 307
คลองลาน 1,220 13 944
ขาณุวรลักษบุรี 3,879 38 2,723
คลองขลุง 1,400 17 670
พรานกระต่าย 2,300 20 829
ลานกระบือ 1,160 34 222
ทรายทองวัฒนา 411 7 200
ปางศิลาทอง 1,850 34 891
บึงสามัคคี 740 19 409
โกสัมพีนคร 1,222 17 636