สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดกำแพงเพชร

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดกำแพงเพชร

227

17,174

1,852

เมืองกำแพงเพชร 41 6,120 15
ไทรงาม 8 160 1
คลองลาน 8 200 0
ขาณุวรลักษบุรี 72 6,719 1,564
คลองขลุง 9 450 0
พรานกระต่าย 21 1,150 160
ลานกระบือ 26 780 0
ทรายทองวัฒนา 3 210 0
ปางศิลาทอง 8 400 43
บึงสามัคคี 23 645 26
โกสัมพีนคร 8 340 112