สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดอุทัยธานี

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดอุทัยธานี

151

13,545

4,493

เมืองอุทัยธานี 9 45 0
ทัพทัน 37 1,110 87
สว่างอารมณ์ 12 1,280 897
หนองฉาง 13 630 0
หนองขาหย่าง 18 180 0
บ้านไร่ 36 7,550 3,530
ลานสัก 5 1,700 59
ห้วยคต 21 1,050 0