สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดนครสวรรค์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

นครสวรรค์

29,199

395

9,139

เมืองนครสวรรค์ 1,103 26 857
โกรกพระ 1,055 30 195
ชุมแสง 958 10 360
หนองบัว 840 14 306
บรรพตพิสัย 1,050 10 238
เก้าเลี้ยว 1,560 26 301
ตาคลี 4,159 46 858
ท่าตะโก 2,050 13 373
ไพศาลี 2,100 19 1,226
พยุหะคีรี 2,091 21 637
ลาดยาว 4,968 80 1,171
ตากฟ้า 2,253 14 1,125
แม่วงก์ 3,540 58 1,116
แม่เปิน 440 7 266
ชุมตาบง 1,132 22 132