สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดนครสวรรค์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

นครสวรรค์

30,860

404

9,312

เมืองนครสวรรค์ 1,103 26 857
โกรกพระ 1,055 30 195
ชุมแสง 958 10 360
หนองบัว 840 14 306
บรรพตพิสัย 1,050 10 238
เก้าเลี้ยว 1,560 26 301
ตาคลี 4,159 46 857
ท่าตะโก 2,050 13 373
ไพศาลี 2,100 19 1,226
พยุหะคีรี 2,122 22 647
ลาดยาว 5,098 82 1,215
ตากฟ้า 3,653 19 1,223
แม่วงก์ 3,540 58 1,116
แม่เปิน 440 7 266
ชุมตาบง 1,132 22 132