สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดนครสวรรค์

317

17,720

345

เมืองนครสวรรค์ 5 700 0
โกรกพระ 30 980 14
ชุมแสง 6 600 0
หนองบัว 10 500 0
บรรพตพิสัย 9 900 1
เก้าเลี้ยว 25 1,500 31
ตาคลี 21 1,050 5
ท่าตะโก 16 500 2
ไพศาลี 46 2,300 234
พยุหะคีรี 14 1,400 0
ลาดยาว 64 3,200 3
ตากฟ้า 22 2,200 1
แม่วงก์ 24 720 2
แม่เปิน 5 170 0
ชุมตาบง 20 1,000 0