สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

97

2,115

321

เมืองแม่ฮ่องสอน 22 440 1
ขุนยวม 2 80 0
ปาย 12 235 171
แม่สะเรียง 14 420 3
แม่ลาน้อย 16 320 116
สบเมย 13 260 29
ปางมะผ้า 18 360 1