สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

แม่ฮ่องสอน

4,163

156

2,009

เมืองแม่ฮ่องสอน 530 24 82
ขุนยวม 354 18 352
ปาย 424 12 319
แม่สะเรียง 975 28 489
แม่ลาน้อย 770 31 440
สบเมย 570 23 112
ปางมะผ้า 540 20 215