สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

แม่ฮ่องสอน

3,903

152

1,872

เมืองแม่ฮ่องสอน 530 24 82
ขุนยวม 414 21 352
ปาย 324 10 350
แม่สะเรียง 755 23 321
แม่ลาน้อย 770 31 440
สบเมย 570 23 112
ปางมะผ้า 540 20 215