สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดเชียงราย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

เชียงราย

14,927

337

7,479

เมืองเชียงราย 782 15 545
เวียงชัย 452 19 385
เชียงของ 3,210 51 1,356
เทิง 890 20 463
พาน 200 4 114
ป่าแดด 470 12 255
แม่จัน 589 18 308
เชียงแสน 770 18 387
แม่สาย 255 14 20
แม่สรวย 1,776 39 1,596
เวียงป่าเป้า 460 10 408
พญาเม็งราย 420 10 207
เวียงแก่น 800 22 190
ขุนตาล 1,103 25 275
แม่ฟ้าหลวง 40 4 0
แม่ลาว 940 17 627
เวียงเชียงรุ้ง 460 15 117
ดอยหลวง 1,310 24 226