สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดเชียงราย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

เชียงราย

15,237

340

7,772

เมืองเชียงราย 762 14 545
เวียงชัย 477 20 405
เชียงของ 3,210 51 1,356
เทิง 890 20 463
พาน 200 4 114
ป่าแดด 470 12 255
แม่จัน 649 18 333
เชียงแสน 820 20 388
แม่สาย 255 14 20
แม่สรวย 1,921 39 1,794
เวียงป่าเป้า 460 10 408
พญาเม็งราย 420 10 207
เวียงแก่น 800 22 190
ขุนตาล 1,103 25 275
แม่ฟ้าหลวง 40 4 0
แม่ลาว 940 17 627
เวียงเชียงรุ้ง 510 16 129
ดอยหลวง 1,310 24 263