สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดเชียงราย

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดเชียงราย

205

5,955

713

เมืองเชียงราย 8 160 0
เวียงชัย 12 210 93
เชียงของ 18 900 154
เทิง 13 300 6
พาน 6 150 0
ป่าแดด 11 330 0
แม่จัน 9 180 11
เชียงแสน 9 270 2
แม่สาย 11 135 0
แม่สรวย 25 590 175
เวียงป่าเป้า 8 160 0
พญาเม็งราย 0 0 0
เวียงแก่น 18 360 0
ขุนตาล 13 620 0
แม่ฟ้าหลวง 4 40 0
แม่ลาว 15 720 260
เวียงเชียงรุ้ง 14 280 0
ดอยหลวง 11 550 0