สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดพะเยา

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดพะเยา

133

6,007

1,754

เมืองพะเยา 8 400 166
จุน 4 100 0
เชียงคำ 29 1,457 1,324
เชียงม่วน 13 390 101
ดอกคำใต้ 8 800 2
ปง 32 1,600 158
แม่ใจ 16 800 0
ภูซาง 10 200 0
ภูกามยาว 10 200 14