สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดน่าน

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดน่าน

309

18,704

536

เมืองน่าน 30 3,000 45
แม่จริม 42 2,100 11
บ้านหลวง 29 2,175 2
นาน้อย 2 80 0
ปัว 18 1,045 2
ท่าวังผา 31 1,860 80
เวียงสา 23 1,550 4
ทุ่งช้าง 11 1,650 0
เชียงกลาง 20 600 111
นาหมื่น 12 244 239
สันติสุข 5 200 11
บ่อเกลือ 12 240 1
สองแคว 18 880 31
ภูเพียง 14 1,400 0
เฉลิมพระเกียรติ 42 1,680 0