สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดน่าน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

น่าน

19,546

325

4,974

เมืองน่าน 1,000 9 446
แม่จริม 2,453 47 349
บ้านหลวง 401 4 301
นาน้อย 1,680 14 969
ปัว 1,845 28 399
ท่าวังผา 2,120 34 328
เวียงสา 2,360 38 740
ทุ่งช้าง 315 6 173
เชียงกลาง 840 24 150
นาหมื่น 1,122 25 742
สันติสุข 200 5 21
บ่อเกลือ 700 14 55
สองแคว 1,430 21 301
ภูเพียง 1,400 14 0
เฉลิมพระเกียรติ 1,680 42 0