สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดแพร่

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดแพร่

269

11,269

447

เมืองแพร่ 3 100 2
ร้องกวาง 11 980 75
ลอง 17 430 11
สูงเม่น 35 1,639 0
เด่นชัย 10 710 0
สอง 74 3,716 1
วังชิ้น 104 2,293 211
หนองม่วงไข่ 14 1,400 135