สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดอุตรดิตถ์

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดอุตรดิตถ์

174

11,128

1,374

เมืองอุตรดิตถ์ 25 1,020 337
ตรอน 10 990 31
ท่าปลา 6 432 0
น้ำปาด 22 3,166 201
ฟากท่า 19 760 573
บ้านโคก 9 1,040 9
พิชัย 50 2,500 0
ลับแล 26 520 0
ทองแสนขัน 7 700 222