สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดลำปาง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

ลำปาง

25,776

409

8,771

เมืองลำปาง 5,180 88 1,615
แม่เมาะ 460 10 198
เกาะคา 489 6 97
เสริมงาม 570 19 0
งาว 500 10 500
แจ้ห่ม 3,292 58 739
วังเหนือ 6,394 57 2,497
เถิน 1,150 32 10
แม่พริก 1,328 18 318
แม่ทะ 3,764 43 927
สบปราบ 730 11 275
ห้างฉัตร 350 7 167
เมืองปาน 1,569 50 1,428