สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดลำปาง

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดลำปาง

270

13,016

2,873

เมืองลำปาง 46 2,300 65
แม่เมาะ 10 460 163
เกาะคา 3 235 0
เสริมงาม 24 720 0
งาว 5 250 1
แจ้ห่ม 43 2,178 297
วังเหนือ 16 640 1
เถิน 10 300 0
แม่พริก 16 1,158 270
แม่ทะ 34 2,464 653
สบปราบ 11 710 162
ห้างฉัตร 9 310 54
เมืองปาน 43 1,291 1,095