สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดลำปาง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

ลำปาง

22,942

394

8,363

เมืองลำปาง 5,180 88 1,615
แม่เมาะ 460 10 198
เกาะคา 489 6 97
เสริมงาม 570 19 0
งาว 500 10 500
แจ้ห่ม 3,242 57 709
วังเหนือ 3,630 44 2,145
เถิน 1,150 32 10
แม่พริก 1,328 18 318
แม่ทะ 3,764 43 927
สบปราบ 730 11 275
ห้างฉัตร 350 7 167
เมืองปาน 1,549 49 1,402