สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดลำพูน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

ลำพูน

25,658

498

9,591

เมืองลำพูน 5,183 102 826
แม่ทา 2,150 30 891
บ้านโฮ่ง 4,688 33 1,779
ลี้ 2,636 23 2,039
ทุ่งหัวช้าง 2,460 24 728
ป่าซาง 6,581 251 2,595
บ้านธิ 1,000 20 50
เวียงหนองล่อง 960 15 683