สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดลำพูน

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดลำพูน

458

16,265

1,911

เมืองลำพูน 99 3,930 24
แม่ทา 9 200 25
บ้านโฮ่ง 21 3,760 588
ลี้ 5 130 34
ทุ่งหัวช้าง 14 1,120 0
ป่าซาง 288 6,085 1,232
บ้านธิ 20 1,000 0
เวียงหนองล่อง 2 40 7