สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดเชียงใหม่

อัพเดทเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

เชียงใหม่

44,015

662

12,383

เมืองเชียงใหม่ 100 5 0
จอมทอง 2,280 93 598
แม่แจ่ม 4,600 37 949
เชียงดาว 460 11 101
ดอยสะเก็ด 315 13 148
แม่แตง 2,370 35 1,433
แม่ริม 1,090 35 44
สะเมิง 370 11 150
ฝาง 3,900 44 976
แม่อาย 550 12 245
พร้าว 1,552 42 779
สันป่าตอง 1,340 18 1,199
สันกำแพง 660 8 155
สันทราย 815 13 459
หางดง 3,870 52 652
ฮอด 3,420 30 544
ดอยเต่า 3,547 36 620
อมก๋อย 165 11 0
สารภี 3,090 34 758
เวียงแหง 1,632 35 93
ไชยปราการ 2,745 40 461
แม่วาง 2,720 20 953
แม่ออน 150 3 150
ดอยหล่อ 1,870 19 928
กัลยาณิวัฒนา 404 5 33