สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดเชียงใหม่

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดเชียงใหม่

548

33,113

2,276

เมืองเชียงใหม่ 5 100 0
จอมทอง 84 1,680 0
แม่แจ่ม 33 4,000 193
เชียงดาว 8 160 3
ดอยสะเก็ด 10 200 44
แม่แตง 42 2,460 598
แม่ริม 21 450 7
สะเมิง 9 450 0
ฝาง 35 2,970 92
แม่อาย 0 0 0
พร้าว 43 1,450 215
สันป่าตอง 10 500 0
สันกำแพง 5 390 10
สันทราย 9 450 5
หางดง 42 2,870 175
ฮอด 23 2,580 0
ดอยเต่า 36 3,547 497
อมก๋อย 11 165 0
สารภี 13 1,040 0
เวียงแหง 24 1,182 0
ไชยปราการ 29 1,975 134
แม่วาง 22 3,120 172
แม่ออน 14 620 0
ดอยหล่อ 16 400 3
กัลยาณิวัฒนา 4 354 21