สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดเชียงใหม่

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

เชียงใหม่

44,545

683

12,776

เมืองเชียงใหม่ 100 5 0
จอมทอง 2,280 93 598
แม่แจ่ม 4,600 37 949
เชียงดาว 460 11 101
ดอยสะเก็ด 345 16 169
แม่แตง 2,430 36 1,533
แม่ริม 1,090 35 44
สะเมิง 370 11 150
ฝาง 3,900 44 976
แม่อาย 550 12 250
พร้าว 1,572 43 797
สันป่าตอง 1,340 18 1,199
สันกำแพง 660 8 167
สันทราย 815 13 459
หางดง 3,870 52 652
ฮอด 3,420 30 544
ดอยเต่า 3,547 36 620
อมก๋อย 165 11 0
สารภี 3,090 34 758
เวียงแหง 1,757 41 130
ไชยปราการ 2,745 40 461
แม่วาง 2,720 20 953
แม่ออน 345 10 250
ดอยหล่อ 1,970 22 983
กัลยาณิวัฒนา 404 5 33