สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดมุกดาหาร

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดมุกดาหาร

185

5,870

1,138

เมืองมุกดาหาร 25 500 2
นิคมคำสร้อย 76 1,520 20
ดอนตาล 36 1,800 796
ดงหลวง 36 1,820 312
คำชะอี 4 80 0
หว้านใหญ่ 1 50 0
หนองสูง 7 100 0