สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดนครพนม

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดนครพนม

76

1,243

28

เมืองนครพนม 11 220 1
ปลาปาก 12 120 0
ท่าอุเทน 12 243 4
บ้านแพง 3 30 1
ธาตุพนม 3 40 0
เรณูนคร 4 60 13
นาแก 4 80 0
ศรีสงคราม 13 260 0
นาหว้า 7 80 0
โพนสวรรค์ 2 80 0
นาทม 1 10 0
วังยาง 4 20 0