สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดกาฬสินธุ์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

กาฬสินธุ์

21,898

480

5,523

เมืองกาฬสินธุ์ 1,619 27 339
นามน 840 20 231
กมลาไสย 120 6 30
ร่องคำ 385 12 47
กุฉินารายณ์ 2,430 39 479
เขาวง 2,070 41 151
ยางตลาด 971 37 250
ห้วยเม็ก 1,990 31 454
สหัสขันธ์ 1,110 32 262
คำม่วง 760 32 366
ท่าคันโท 2,140 58 509
หนองกุงศรี 2,160 30 993
สมเด็จ 870 20 300
ห้วยผึ้ง 405 23 218
สามชัย 980 27 462
นาคู 373 11 107
ดอนจาน 2,660 33 310
ฆ้องชัย 15 1 15