สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดกาฬสินธุ์

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดกาฬสินธุ์

354

10,910

130

เมืองกาฬสินธุ์ 21 1,259 3
นามน 17 520 43
กมลาไสย 6 120 0
ร่องคำ 10 335 0
กุฉินารายณ์ 28 1,680 33
เขาวง 10 400 15
ยางตลาด 34 748 0
ห้วยเม็ก 23 1,380 0
สหัสขันธ์ 32 640 1
คำม่วง 34 680 9
ท่าคันโท 32 630 0
หนองกุงศรี 17 640 3
สมเด็จ 14 560 0
ห้วยผึ้ง 17 170 0
สามชัย 23 460 13
นาคู 4 48 0
ดอนจาน 27 540 1
ฆ้องชัย 5 100 0