สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดมหาสารคาม

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดมหาสารคาม

157

4,452

226

เมืองมหาสารคาม 18 450 35
แกดำ 11 300 53
โกสุมพิสัย 17 510 0
กันทรวิชัย 2 35 4
เชียงยืน 15 725 84
บรบือ 23 460 1
นาเชือก 5 150 0
พยัคฆภูมิพิสัย 3 62 35
วาปีปทุม 8 400 0
นาดูน 5 125 9
ยางสีสุราช 5 225 0
กุดรัง 11 330 0
ชื่นชม 34 680 0