สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดหนองคาย

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดหนองคาย

94

2,611

421

เมืองหนองคาย 10 300 0
ท่าบ่อ 8 170 42
บึงกาฬ 0 0 0
พรเจริญ 0 0 0
โพนพิสัย 16 400 7
โซ่พิสัย 0 0 0
ศรีเชียงใหม่ 6 260 7
สังคม 13 341 285
เซกา 0 0 0
ปากคาด 0 0 0
บึงโขงหลง 0 0 0
ศรีวิไล 0 0 0
บุ่งคล้า 0 0 0
สระใคร 4 80 12
เฝ้าไร่ 8 400 45
รัตนวาปี 20 300 0
โพธิ์ตาก 9 360 14