สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดเลย

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดเลย

298

22,897

4,821

เมืองเลย 30 4,500 95
นาด้วง 65 5,290 1,662
เชียงคาน 44 2,065 624
ปากชม 35 3,410 527
ด่านซ้าย 6 120 0
นาแห้ว 14 1,820 80
ภูเรือ 10 300 23
ท่าลี่ 35 1,050 693
วังสะพุง 19 1,350 19
ภูกระดึง 3 60 0
ภูหลวง 3 200 76
ผาขาว 10 492 159
เอราวัณ 6 1,470 606
หนองหิน 18 770 295