สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดอุดรธานี

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดอุดรธานี

346

13,656

2,288

เมืองอุดรธานี 20 773 71
กุดจับ 24 915 1
หนองวัวซอ 60 1,800 3
กุมภวาปี 8 230 46
โนนสะอาด 20 710 536
หนองหาน 8 429 57
ทุ่งฝน 26 520 9
ไชยวาน 6 600 230
ศรีธาตุ 9 180 0
วังสามหมอ 7 900 0
บ้านดุง 9 1,350 62
บ้านผือ 22 1,100 14
น้ำโสม 31 914 313
เพ็ญ 6 120 1
สร้างคอม 22 440 1
หนองแสง 10 400 66
นายูง 35 1,750 577
พิบูลย์รักษ์ 12 240 71
กู่แก้ว 3 85 21
ประจักษ์ศิลปาคม 8 200 1