สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดหนองบัวลำภู

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดหนองบัวลำภู

146

14,948

1,532

เมืองหนองบัวลำภู 10 874 427
นากลาง 83 8,400 59
โนนสัง 4 140 21
ศรีบุญเรือง 9 1,324 8
สุวรรณคูหา 38 4,100 1,030
นาวัง 2 110 5