สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดบึงกาฬ

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดบึงกาฬ

52

1,730

206

เมืองบึงกาฬ 21 825 114
พรเจริญ 8 240 0
โซ่พิสัย 5 135 1
เซกา 5 100 14
ปากคาด 7 260 67
บึงโขงหลง 5 150 0
ศรีวิไล 0 0 0
บุ่งคล้า 1 20 0