สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดอำนาจเจริญ

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดอำนาจเจริญ

39

2,823

978

เมืองอำนาจเจริญ 10 1,123 76
ชานุมาน 16 840 584
ปทุมราชวงศา 2 400 318
พนา 2 100 33
เสนางคนิคม 9 360 0
หัวตะพาน 0 0 0
ลืออำนาจ 0 0 0