สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดชัยภูมิ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 5 เมษายน 2563 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

ชัยภูมิ

36,467

328

14,524

เมืองชัยภูมิ 5,000 32 1,358
บ้านเขว้า 1,920 13 477
คอนสวรรค์ 827 22 207
เกษตรสมบูรณ์ 1,800 16 589
หนองบัวแดง 180 6 48
จัตุรัส 6,690 42 1,605
บำเหน็จณรงค์ 3,150 28 1,092
หนองบัวระเหว 2,228 18 1,791
เทพสถิต 5,414 49 4,567
ภูเขียว 353 8 227
บ้านแท่น 154 6 89
แก้งคร้อ 650 8 349
คอนสาร 665 9 431
ภักดีชุมพล 792 8 46
เนินสง่า 2,984 35 440
ซับใหญ่ 3,660 28 1,208