สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดชัยภูมิ

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดชัยภูมิ

139

8,460

583

เมืองชัยภูมิ 26 2,600 119
บ้านเขว้า 0 0 0
คอนสวรรค์ 22 800 100
เกษตรสมบูรณ์ 7 350 0
หนองบัวแดง 5 150 27
จัตุรัส 9 270 0
บำเหน็จณรงค์ 14 1,400 28
หนองบัวระเหว 4 240 22
เทพสถิต 23 1,150 35
ภูเขียว 3 100 0
บ้านแท่น 0 0 0
แก้งคร้อ 3 250 145
คอนสาร 0 0 0
ภักดีชุมพล 1 50 0
เนินสง่า 22 1,100 83
ซับใหญ่ 0 0 0