สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดยโสธร

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดยโสธร

30

2,095

254

เมืองยโสธร 1 30 0
ทรายมูล 0 0 0
กุดชุม 4 80 1
คำเขื่อนแก้ว 8 425 245
ป่าติ้ว 4 1,064 2
มหาชนะชัย 1 156 0
ค้อวัง 3 60 0
เลิงนกทา 5 200 0
ไทยเจริญ 4 80 4