สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดยโสธร

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

ยโสธร

2,596

37

1,680

เมืองยโสธร 150 2 13
ทรายมูล 49 5 1
กุดชุม 424 6 406
คำเขื่อนแก้ว 465 8 398
ป่าติ้ว 950 5 436
มหาชนะชัย 110 1 128
ค้อวัง 60 3 0
เลิงนกทา 230 5 150
ไทยเจริญ 158 2 148