สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดสุรินทร์

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดสุรินทร์

80

4,312

527

เมืองสุรินทร์ 8 800 0
ชุมพลบุรี 2 61 42
ท่าตูม 13 351 0
จอมพระ 0 0 0
ปราสาท 4 270 19
กาบเชิง 6 170 25
รัตนบุรี 11 550 84
สนม 6 180 1
ศีขรภูมิ 11 770 20
สังขะ 4 360 114
ลำดวน 1 50 0
สำโรงทาบ 1 30 22
บัวเชด 10 580 90
พนมดงรัก 0 0 0
ศรีณรงค์ 1 20 0
เขวาสินรินทร์ 1 20 0
โนนนารายณ์ 1 100 95